Misyonumuz

DERNEĞİN AMACI: Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç risk altındaki Çocuklara hizmet etmek amacıyla;

A)-Çocuk sevgisini, Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç risk altındaki çocukların SHÇEK (Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu) veya aynı amaca hizmet veren Kuruluşların bünyesinde ve sonraki yaşamlarında her türlü ihtiyaçlarını Tüzük-Dernek imkanları dahilinde karşılamak ve onları topluma yararlı bireyler olarak yeniden kazandırmaktır.

B)-Çocuk bakımı eğitimi meslek edinmeleri için gerekli yiyecek, giyecek, oyuncak, eğitim gibi her türlü hizmetlerin eğitim ve sağlık malzemeleri temin edilebilir.

C)-Çocukların sosyal, psikolojik ve fiziki gelişimlerine yardımcı olmak için gerekli tesislerin kurulması ve çalışmalarında yardımcı olmak. Ayrıca, Çocuk bakımında hizmet kalitesini yükseltmek için lüzumlu hizmet elemanları sağlamak.

D)-Eyüpsultan da hizmet gören SHÇEK (Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu) bünyesindekiEyüp Çocuk YuvasıMüdürlüğündebakılan korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç risk altındaki çocukların, yaşadığı tesislere, araçlarına, malzeme ve teçhizatının tamirlerine ve teminine gerekli gördüğü hallerde yardımda bulunmak.

E)-SHÇEK (Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu) bünyesinden veya aynı amaca hizmet veren kuruluşlardan yetişen ve aile yanında kalan korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç risk altındaki çocukların ilerideki hayatlarında Tüzük ve dernek imkanları dahilinde yardımcı olmak. (evlenmelerine, okul giderlerinin karşılanmasına ve bunlar ile ilgili gerekli araç-gereçlerin alınmasına, Üniversitede okuyanlara öğrencilikleri süresince burs verilmesine, iş yeri kurmalarına, meslek edinmelerine vs.)

F)-Bağışları kanunlar çerçevesinde kar amacı gütmeden Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç risk altındaki çocuklara hizmet amacı ile değerlendirmek.

G)-Derneğin, daha geniş kapsamlı hizmet verebilmesi için, derneğe gelir getirecek ve çocukların hizmetinde kullanılacak menkul kıymet-gayri menkul (araç-gereç, taşınır-taşınmaz mal; emlak, arsa–ev, motorlu taşıt vb. edinmek ve bu mallar üzerinde Tüzük ve Kanunlar dahilinde, yine çocukların hizmetinde kullanılmak üzere tasarrufta bulunmak, Kiraya vermek, satmak, inşaat vb. Tevhit-ifraz, bedelli veya bedelsiz yola terk, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması gibi yukarıda sözü geçen bütün  işlemleri yapmak,

H)-Savaşta ve Doğal afetlerde veya Hükümetin İlan Ettiği Olağanüstü Hallerde, Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç ortada kalmış risk altındaki Çocuklara hiçbir Milliyet, Irk, Din, Dil, Cinsiyet, Sosyal şart veya Siyasal inanç farkı gözetmeden her türlü (maddi-manevi) tüm ihtiyaçlarını, Kanunlar ve Tüzük dahilinde Derneğin kendi imkanları çerçevesinde karşılamak.

I)-Tehlikeli bölgelerde Türkiye veya Yurt dışında bulunan ve çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyen aile yanındaki korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç risk altındaki çocukların, Hükümetin göstereceği yerlere taşınmalarına ve yerleştirilmelerine veyahut da Tüzük ve Kanunlar dahilinde Derneğin kendi imkanları ile her türlü ihtiyaçlarının karşılanmaları ve topluma yararlı bireyler kazandırmak için yardım eder.

İ)-Dernek amaçları doğrultusunda araç teminiyle, yetiştirme yurdu veya yuva binası ve müştemilatı inşaatı yapabilir. Dernek yukarıda belirtilen hususların gerçekleşebilmesi için toplantılar geziler bilimsel çalışmalar sergiler düzenleyebilir. Yayında bulunabilir. Plan ve proje yaptırabilir. Bunlar için yarışmalar açabilir. Kağıt ve madeni rozet tanzim edebilir. Dernek, bu gayeleri gerçekleştirebilmek için her türlü ayni ve nakdi yardımı kabul eder ve Dernek bu amaçla kurulan Sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar ve Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve yürütmek amacıyla kurulmuştur